OFERTA - Kancelaria Adwokacka Julia Szymańska

Przejdź do treści

Menu główne:

OFERTA

Reprezentacja i prowadzenie spraw sądowych i urzędowych, mediacja, udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, umów - między innymi z zakresu:

Prawo Cywilne między innymi:
• sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
• sprawy majątkowe (zniesienie współwłasności, zapłata, podział majątku),
• sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, wydanie nieruchomości, ochrona naruszonego, posiadania, prawo sąsiedzkie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi oraz inne sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości lub sporami dotyczącymi nieruchomości),
• spory z zakresu umów cywilno-prawnych oraz z tytułu niewykonanych lub niewłaściwie wykonanych zobowiązań (sprawy o zapłatę, dochodzenie należnych świadczeń, sprawy odszkodowawcze),
• odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
• sprawy o ubezwłasnowolnienie,
• sprawy egzekucyjne i windykacja należności.

Prawo Rodzinne między innymi:
• sprawy małżeńskie (rozwody, separacje),
• alimenty,
• uregulowanie kontaktów z dziećmi,
• sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz opieki,
• prawo małżeńskie majątkowe (podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, umowy małżeńskie majątkowe),
• Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i spadkowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

Prawo Karne między innymi:
• reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach , przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego,
• obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym ( także apelacyjnym oraz kasacyjnym),
• zastępstwo procesowe po stronie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym (także apelacyjnym oraz kasacyjnym),
• obrona w postępowaniu karnym wykonawczym,
• prywatne akty oskarżenia,
• porady w zakresie optymalnego działania w postępowaniu karnym (zarysowanie linii obrony),
• reprezentacja w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
• warunkowe  przedterminowe  zwolnienie,
• udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, SDE,
• reprezentacja pokrzywdzonych.

Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych między innymi:
• ustalenie   istnienia  stosunku  pracy,
• odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,  
• sprostowanie świadectwa pracy,
• mobbing i dyskryminację oraz o świadczenia w razie wypadku przy pracy;
• rentę z tytułu niezdolności  do  pracy,
• rentę  socjalną,
• rentę rodzinną,
• zasiłki z  ubezpieczenia  społecznego,
• ustalenie prawa do emerytury.

Prawo Gospodarcze między innymi:
• postępowanie rejestrowe (rejestracja spółek prawa handlowego, aktualizacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidacja spółek prawa handlowego),
• prawo korporacyjne (projekty uchwał zgromadzeń władz spółek prawa handlowego, umowy zawierane z członkami zarządów),
• umowy w obrocie gospodarczym,
• spory gospodarcze,
• stałą obsługa prawna przedsiębiorstw i spółek (cywilnych, jawnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Prawo Administracyjne między innymi:
• prawo budowlane,
• zagospodarowanie przestrzenne,
• odszkodowania za drogi,
• opłaty adiacenckie,
• sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji, zażalenia, skargi, odpowiedzi na skargi,
• reprezentacja przed organami administracji, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego