Oferta

Reprezentacja i prowadzenie spraw sądowych i urzędowych, mediacja, udzielanie porad prawnych, opracowywanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, umów – między innymi z zakresu:

Prawo cywilne

 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
 • sprawy majątkowe (zniesienie współwłasności, zapłata, podział majątku),
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, wydanie nieruchomości, ochrona naruszonego, posiadania, prawo sąsiedzkie, służebność drogi koniecznej, służebność przesyłu, postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi oraz inne sprawy związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości lub sporami dotyczącymi nieruchomości),
 • spory z zakresu umów cywilno-prawnych oraz z tytułu niewykonanych lub niewłaściwie wykonanych zobowiązań (sprawy o zapłatę, dochodzenie należnych świadczeń, sprawy odszkodowawcze),
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy egzekucyjne i windykacja należności.

Prawo rodzinne

 • sprawy małżeńskie (rozwody, separacje),
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz opieki,
 • prawo małżeńskie majątkowe (podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, umowy małżeńskie majątkowe),
 • Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i spadkowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

Prawo karne

 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, udział w przesłuchaniach , przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania przygotowawczego,
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym ( także apelacyjnym oraz kasacyjnym),
 • zastępstwo procesowe po stronie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym (także apelacyjnym oraz kasacyjnym),
 • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • prywatne akty oskarżenia,
 • porady w zakresie optymalnego działania w postępowaniu karnym (zarysowanie linii obrony),
 • reprezentacja w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, SDE,
 • reprezentacja pokrzywdzonych.

Prawo pracy oraz ubezpieczeń społecznych między innymi

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing i dyskryminację oraz o świadczenia w razie wypadku przy pracy;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 • rentę socjalną,
 • rentę rodzinną,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 • ustalenie prawa do emerytury.

Prawo gospodarcze

 • postępowanie rejestrowe (rejestracja spółek prawa handlowego, aktualizacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidacja spółek prawa handlowego),
 • prawo korporacyjne (projekty uchwał zgromadzeń władz spółek prawa handlowego, umowy zawierane z członkami zarządów),
 • umowy w obrocie gospodarczym,
 • spory gospodarcze,
 • stałą obsługa prawna przedsiębiorstw i spółek (cywilnych, jawnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością).

Prawo administracyjne

 • prawo budowlane,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • odszkodowania za drogi,
 • opłaty adiacenckie,
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym, odwołania od decyzji, zażalenia, skargi, odpowiedzi na skargi,
 • reprezentacja przed organami administracji, jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.